เอกสารประกอบ

 • รายการที่มีดอกจัน (*) อยู่ด้านหน้า หมายถึงนักศึกษาควรอ่านหรือดูมาก่อนเริ่มชั้นเรียน ส่วนรายการที่เหลือ เป็นเอกสารแนะนำที่นักศึกษาสามารถดูเพิ่มเติมได้
 • บทความวารสารบางแห่งต้องใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยในการดาวน์โหลด – หากไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้ผ่านหน้าเว็บ EZproxy ของสำนักหอสมุด  หรือตั้งค่าพร็อกซีของเว็บเบราว์เซอร์ให้เป็น proxy.tu.ac.th (port 8080) เสียก่อน จึงจะโหลดได้ — ดู คู่มือการตั้งค่าพร็อกซี | คลิปสอนสำหรับ Chrome
 • ใครใช้ Zotero หรือ EndNote อยู่ ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรมไปใช้ได้เลย

#1 แนะนำรายวิชา [26 ม.ค. 2560]

 1. เค้าโครงการสัมมนาและแนวทางการประเมินผลการศึกษา
 2. Ansari, Aziz 2016. Modern Romance ถอดรหัสรักออนไลน์. สุนันทา วรรณสิทธ์, แปล. กรุงเทพฯ: openworlds. [สำหรับการวิจารณ์หนังสือ]

#2 อะไรคือ “ดิจิทัล” และจะศึกษากันอย่างไร [2 ก.พ. 2560]

 1. (*) ยุกติ มุกดาวิจิตร 2016. ชาติพันธุ์นิพนธ์การเมืองดิจิทัล: มนุษย-สังคมศาสตร์กับภววิทยาปริวรรตของดิจิทัล. วารสารสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1(1): 12–31. คลิปนำเสนอ: https://youtu.be/HWRVmNAm9lw
 2. Miller, Daniel, and Heather Horst 2012. The Digital and the Human: A Prospectus for Digital Anthropology. In Digital Anthropology. Heather Horst and Daniel Miller, eds. Pp. 3–35. London: Berg. https://www.ucl.ac.uk/anthropology/people/academic-teaching-staff/daniel-miller/mil-27
 3. Varis, Piia 2016. Digital Ethnography. In The Routledge Handbook of Language and Digital Communication. Alexandra Georgakopoulou and Tereza Spilioti, eds. Pp. 55–68. Oxon: Routledge.

#3 ดิจิทัล “อยู่” ที่ไหน: พื้นที่และกายภาพของดิจิทัล [9 ก.พ. 2560]

 1. (*) ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี 2015. แนวคิดพื้นที่สาธารณะในมุมมองตะวันตกและตะวันออก. ใน ว่าด้วยทฤษฎีสถาปัตยกรรม: พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม. 2nd edition. สันต์ สุวัจฉราภินันท์, บรรณาธิการ. นน. 30–53. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 2. (*) Hotchkiss, Griffin. 2016. Battle of the Fonts. Frontier Myanmar. http://frontiermyanmar.net/en/features/battle-of-the-fonts
 3. ส่วน “ความเป็นสาธารณะและการเข้าถึง” (นน. 5-11) ใน อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล 2012. การเมืองบนเฟซบุ๊ก: วัฒนธรรม-การเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไทย พ.ศ. 2553-2555. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. http://tu101.org/resource/2-08/
 4. TeleGeography N.d. Submarine Cable Map. [แผนที่] http://www.submarinecablemap.com/
  submarine-cable-map
 5. TeleGeography N.d. Internet Exchange Map. [แผนที่] http://www.internetexchangemap.com/
 6. Lee, Timothy B. 2014. 40 Maps That Explain the Internet. Vox.com.  [แผนที่] http://www.vox.com/a/internet-maps
 7. Broder, Andrei, Ravi Kumar, Farzin Maghoul, et al. 2000. Graph Structure in the Web. In Proceedings of the 9th International World Wide Web Conference on Computer Networks : The International Journal of Computer and Telecommunications Networking Pp. 309–320. Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands: North-Holland Publishing Co. http://www9.org/w9cdrom/160/160.html
  Broder 2000 Bowtie

#4 ใครคือ “ชาวเน็ต” [16 ก.พ. 2560]

 1. (*) Miller, Daniel, Elisabetta Costa, Nell Haynes, et al., eds. 2016. What Is Social Media? In How the World Changed Social Media. 1st edition Pp. 1–8. London: UCL Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt1g69z35.8 คลิปนำเสนอ: https://youtu.be/627Ksat_Csk
 2. (*) Pariser, Eli 2016. ผู้ใช้งานกับเนื้อหาเป็นสิ่งเดียวกัน. ใน Filter Bubble ยิ่งหา ยิ่งหาย. อรพิน ผลพนิชรัศมี, แปล. นน. 51–80. กรุงเทพฯ: แมกซินคิวบ์พับลิชชิ่ง.
 3. ส่วน “เครือข่ายสังคมและทุนทางวัฒนธรรม” (นน. 12-16) ใน อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล 2012. การเมืองบนเฟซบุ๊ก: วัฒนธรรม-การเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไทย พ.ศ. 2553-2555. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. http://tu101.org/resource/2-08/

#5 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ไม่มีชั้นเรียน) [23 ก.พ. 2560]

#6 ความสัมพันธ์: ออนไลน์-ออฟไลน์ [2 มี.ค. 2560]

 1. (*) Wilson, Brian 2006. Ethnography, the Internet, and Youth Culture: Strategies for Examining Social Resistance and “Online-Offline” Relationships. Canadian Journal of Education / Revue Canadienne de L’éducation 29(1): 307–328. http://www.jstor.org/stable/20054158
 2. Miller, Daniel, Elisabetta Costa, Nell Haynes, et al., eds. 2016. Online and Offline Relationships. In How the World Changed Social Media. 1st edition Pp. 100–113. London: UCL Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt1g69z35.14
 3. Reitman, Jason, dir. 2014. Men, Women & Children. [ภาพยนตร์] http://www.imdb.com/title/tt3179568/

#7 อินเทอร์เฟซ: ดิจิทัลที่จับได้เห็นได้ [อ. เมธาวี โหละสุต] [9 มี.ค. 2560]

 1. (*) Jonze, Spike, dir. 2013. Her. [ภาพยนตร์] http://www.imdb.com/title/tt1798709/
 2. (*) Isys Information Architects 1999. Interface Hall of Shame – Metaphors. http://hallofshame.gp.co.at/index.php?file=metaphor.htm&mode=original
 3. เมธาวี โหละสุต 2016. เสียงสลายในผลแอปเปิ้ล: นัยยะเชิงคุณค่าของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ของบริการ Apple Music. วารสารสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1(1): 99–115.
 4. Wikipedia contributors 2017. Skeuomorph. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Skeuomorph&oldid=762120662, accessed February 3, 2017.

#8 Digital Methods: มองสังคมผ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต [อ. ปรัชญา บุญขวัญ] [16 มี.ค. 2560]

 1. (*) ประมุข ขันเงิน 2012. การศึกษาเครือข่ายสังคมของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์. ใน มาราธอน: อินเทอร์เน็ต การเมือง วัฒนธรรม. นฤมล กล้าทุกวัน, บรรณาธิการ. นน. 79–99. กรุงเทพฯ: เครือข่ายพลเมืองเน็ต.
 2. (*) Sudhahar, Saatviga, Giuseppe A Veltri, and Nello Cristianini 2015. Automated Analysis of the US Presidential Elections Using Big Data and Network Analysis. Big Data & Society 2(1). http://dx.doi.org/10.1177/2053951715572916
 3. Bruns, Alex, and Hallvard Moe 2014. Structural Layers of Communication on Twitter. In Twitter and Society. Katrin Weller, Alex Bruns, Jean Burgess, Merja Mahrt, and Cornelius Puschmann, eds. Pp. 15–28. New York: Peter Lang. http://eprints.qut.edu.au/66324/
 4. thaireform 2016. คุณหรือใครแพร่กระจาย “ข่าวลือ” ในทวิตเตอร์ ? สำนักข่าวอิศรา, December 20. http://www.isranews.org/isranews-scoop/item/52666-tweeterrumour.html
 5. Chula Engineering 2015. “ช่างคิดช่างทำ” ตอนที่ 4: ระบบวิเคราะห์การแพร่กระจายข้อมูลทวิตเตอร์. https://youtu.be/NIIkzzoZZ3g
 6. ThaiPublica 2015. สามัญดิจิทัล: “Big Data กับสังคมศาสตร์ไทย.” ThaiPublica. http://thaipublica.org/2015/09/big-data-3/ คลิปนำเสนอ: https://youtu.be/eaic5uzhsaI?t=49m10s
 7. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ N.d. POP. http://pop.ssense.in.th/
  pop-ssense

#9 สัปดาห์ของการสอบกลางภาค (ไม่มีชั้นเรียน) [23 มี.ค. 2560]

#10 ข้อมูล: ภววิสัยและการเลือกปฏิบัติบน “ข้อเท็จจริง” [30 มี.ค. 2560]

 1. (*) boyd, danah, and Kate Crawford 2012. Critical Questions for Big Data. Information, Communication & Society 15(5): 662–679. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2012.678878
 2. (*) Pariser, Eli 2016. Hello, World! ใน Filter Bubble ยิ่งหา ยิ่งหาย. อรพิน ผลพนิชรัศมี, แปล. นน. 177–201. กรุงเทพฯ: แมกซินคิวบ์พับลิชชิ่ง.
 3. nrad6949 2016. อคติในอัลกอริทึม (Algorithm Bias) เมื่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นกลางอย่างที่คิด. nrad6959. http://www.patranun.com/2016/06/algorithm-bias.html
 4. เครือข่ายพลเมืองเน็ต 2013. ห้างสรรพสินค้ารู้ความลับของคุณได้อย่างไร? Thai Netizen Network. https://thainetizen.org/2013/09/how-companies-know-your-secret/
 5. เครือข่ายพลเมืองเน็ต 2014. สะสม แบ่งแยก เลือกปฏิบัติ: การตลาดด้วยข้อมูลส่วนตัว. Thai Netizen Network. https://thainetizen.org/2014/01/how-your-data-are-being-deeply-mined/
 6. Kirchner, Lauren 2015. When Discrimination Is Baked Into Algorithms. The Atlantic, September 6. https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/09/discrimination-algorithms-disparate-impact/403969/
 7. Sample, Ian 2017. AI Watchdog Needed to Regulate Automated Decision-Making, Say Experts. The Guardian, January 27. https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/27/ai-artificial-intelligence-watchdog-needed-to-prevent-discriminatory-automated-decisions

#11 วันจักรี (ไม่มีชั้นเรียน) [6 เม.ย. 2560]

 1. Hosoda Mamoru, dir. 2009. Summer Wars. [ภาพยนตร์] http://www.imdb.com/title/tt1474276/ ดูหนังรับหน้าร้อนนอนอยู่กับบ้าน

#12 เทศกาลสงกรานต์ (ไม่มีชั้นเรียน) [13 เม.ย. 2560]

#13 ข่าวสาร 1: การทำข่าว มืออาชีพ และความเป็นพลเมือง [20 เม.ย. 2560]

 1. (*) เคโกะ เซ 2012. บทเรียนจากกรณีศึกษาสื่ออิสระญี่ปุ่น. ใน มาราธอน: อินเทอร์เน็ต การเมือง วัฒนธรรม. นฤมล กล้าทุกวัน, บรรณาธิการ. นน. 148–161. กรุงเทพฯ: เครือข่ายพลเมืองเน็ต.
 2. (*) Schmidt, Eric, and Jared Cohen 2014. อนาคตของอัตลักษณ์ ความเป็นพลเมือง และการรายงานข่าว. ใน ดิจิทัลเปลี่ยนโลก = The New Digital Age. สุทธวิชญ์ แสงดาษดา, แปล. นน. 49–108. กรุงเทพฯ: โพสต์บุ๊กส์.
 3. พิณ พัฒนา 2017. รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก รู้จัก “Fake News” ข่าวปลอมออนไลน์ที่เราชักเจอจริงบ่อยขึ้นทุกวัน. a day online, January 25. http://www.adaymagazine.com/articles/global-7
 4. สมชัย สุวรรณบรรณ 2011. การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ กับ ปัญหาสื่อชนเผ่า (partisan press). ประชาไท, May 18. http://prachatai.com/node/34580
 5. bact’ 2011. เมื่อโลกใหม่ดิ้นรนจะบังเกิด และโลกเก่ากำลังตาย ? bact’ is a name. https://bact.cc/2011/new-media-new-objectivity/
 6. Jarvis, Jeff 2009. Product v. Process Journalism: The Myth of Perfection v. Beta Culture. BuzzMachine. http://buzzmachine.com/2009/06/07/processjournalism/
 7. สุรพศ ทวีศักดิ์ 2009. ตรรกะของ “สื่อเลือกข้าง” ทำให้สื่อไม่ใช่ “สื่อสารมวลชน.” ประชาไท, June 6. http://prachatai.com/node/24554
 8. พิรงรอง รามสูต 2014. พรรค/กลุ่มการเมืองควรมีสื่อของตนเองหรือไม่ สื่อเลือกข้างได้ไหม ? กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, January 14. http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/555557
 9. ทีปกร วุฒิพิทยามงคล 2017. สนามรบข่าวลวง : AI VS Fake News. Digital Ventures. http://dv.co.th/uncategorized-th/ai-vs-fake-news/

#14 ข่าวสาร 2: ว่าด้วยออนไลน์-ออฟไลน์ / กระแสหลัก-กระแสรอง [27 เม.ย. 2560]

 1. (*) Haberkorn, Tyrell 2014. สื่อทางเลือกของคนเล็กคนน้อย. ใน กระแสเสียงของสื่อเสรี 10 ปีแรกของ ประชาไท. ภัควดี วีระภาสพงษ์, แปล. นน. 95–136. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน.
 2. (*) อรนุช อนุศักดิ์เสถียร 2007. ทำข่าวแบบบีบีซี. ใน หลังไมค์ บีบีซี. พยงค์ศักดิ์ เตียรณสกุล, บรรณาธิการ. นน. 71–133. กรุงเทพฯ: พิมพ์บูรพา.
 3. (*) Pariser, Eli 2016. ประชาชนไม่เกี่ยวข้องอะไรกัน. ใน Filter Bubble ยิ่งหา ยิ่งหาย. อรพิน ผลพนิชรัศมี, แปล. นน. 147–175. กรุงเทพฯ: แมกซินคิวบ์พับลิชชิ่ง.
 4. Tewksbury, David, and Jason Rittenberg 2012. Offline and Online News Content. In News on the Internet Pp. 41–62. Oxford Studies in Digital Politics. New York: Oxford University Press.

#15 ขบวนการทางสังคมกับอินเทอร์เน็ต [4 พ.ค. 2560]

 1. (*) Fenton, Natalie 2012. The Internet and Radical Politics. In Misunderstanding the Internet. James Curran, Natalie Fenton, and Des Freedman, eds. Pp. 149–176. Oxon: Routledge.
 2. (*) พุธิตา ชัยอนันต์ 2016. รัฐกับการกดปราบบนพื้นที่ออนไลน์. วารสารสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1(1): 55–72.
 3. (*) อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล 2015. จากปีนรั้วสภาถึง Virtual Sit-In. https://www.facebook.com/notes/10154194817607646
 4. nrad6949 2015. ความเข้าใจอย่างย่อต่อ DDoS ในฐานะเครื่องมือประท้วงทางการเมือง. Blognone. https://www.blognone.com/node/74257
 5. Woolley, Samuel 2016. สแปมเมอร์ สแคมเมอร์ และโทรล : การชักใยบอตการเมือง. ใน Data and Discrimination: Collected Essays. Seeta Peña Gangadharan, Virginia Eubank, and Solon Barocas, บรรณาธิการ. วิริยาณ์ พรสุริยะ, แปล. Washington D.C.: Open Technology Institute, New America. https://thainetizen.org/2016/04/political-bot-manipulation-samuel-woolley/
 6. Siegel, Jacob 2017. Is America Prepared for Meme Warfare? Motherboard, January 31. https://motherboard.vice.com/en_us/article/meme-warfare
 7. Concordia 2016. The Power of Big Data and Psychographics. https://youtu.be/n8Dd5aVXLCc

#16 ประเด็นร่วมสมัย 1 (เช่น เศรษฐกิจ การผลิต การบริโภค remix) [11 พ.ค. 2560]

 • นักศึกษาเสนอเอกสารที่จะอ่านด้วยกันภายในสัปดาห์ที่ 10 (30 มี.ค. 2560)

#17 ประเด็นร่วมสมัย 2 (เช่น เกม การละเล่น ความบันเทิง) [18 พ.ค. 2560]

 • นักศึกษาเสนอเอกสารที่จะอ่านด้วยกันภายในสัปดาห์ที่ 10 (30 มี.ค. 2560)